కాలానుగుణ పచ్చళ్ళుకాలానుగుణ పచ్చళ్ళు 

అన్నం లో  పచ్చడి లేకుండా తినని వాళ్ళు ఉంటారు. ఏ సీజన్ లో ఏం పచ్చడి చేస్తామో కాస్త తెలుసుకుందాం.

కాయగూరలు, పండ్లు వాటి పచళ్ళు  ఏ ఏ  కాలం లో ఏం మనకు అందుభాటులో ఉంటాయో చాల వరకు తెలియదు.
మీకోసం కింద ఇమేజ్ తో చుడండి 

 

 

 

 

 

Comments

Web Design Jobs